Irsyad al-Hadith Siri ke-24: Isu pentashihan hadis oleh ulama kontemporari dan adakah dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat yang lemah.

Persoalan :

 

Apa pendapat ustaz berkaitan pentashihan hadis oleh ulama kontemporari? Adakah di dalam sahih al-Bukhari hadis-hadis yang lemah pada usul ?

 

Jawapan :

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga Baginda SAW, sahabat Baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Baginda SAW.

Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Muhammad Ijaj al-Khatib dari bukunya yang bertajuk al-Sunnah al-Nabawiyyah, inilah jawapannya :

 

 

 

 

Kesimpulannya: Dalam masalah mensahikan dan menghasankan hadis-hadis dan juga menghukum hadis-hadis sebagai dha`if atau maudhu’ adalah perkara yang mugkin bagi ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis dan cukup syarat-syarat yang ditetapkan. Antara perkara-perkara yang diperlukan oleh seorang mujtahid ialah mempunyai sifat yang adil, mempunyai ilmu di dalam kaedah jarh wa ta’dil (menghukum perawi), mengetahui manhaj-manhaj ulama terdahulu dan lain-lain lagi. Kesemua perkara-perkara ini perlu dipelajari dengan begitu dalam. Untuk itu, ini bukanlah suatu perkara yang mudah kerana ia perlu juga melihat kepada ilmu rijal (ilmu berkaitan perawi-perawi) bagi mengetahui akan hal setiap perawi di dalam sanad bukan hanya melihat dan mengambil sebahagian kata-kata ulama sahaja, bahkan setiap mujtahid itu perlu melihat kepada keseluruhannya sebelum menjatuhkan sesuatu hukum. Di samping itu, jika terdapat sebuah hadis yang tidak dinyatakan akan hukumnya samada ia sahih atau hasan maka ia tidak boleh dijadikan hujjah melainkan setelah dilihat dan dikaji dengan melihat kepada hal keadaan setiap perawi dan dalam masa yang sama perlu menghimpunkan keseluruhan riwayat, mutaba’at dan syawahid. Jika ini tidak berlaku, maka cukuplah kita hanya berpegang pada pendapat imam-imam terdahulu dalam menghukum hadis tersebut. 

Semoga pencerahan ini dapat memberi kefahaman yang baik kepada kita semua. Amin.

Wallahua`lam. 

Cetak