KUNJUNGAN SYEIKH DR. NAZIM ABDULLAH SALIM BA HABARAH DAN SYEIKH ABDUL MUN'IM AL-TARTAR.

Menerima kunjungan Syeikh Dr. Nazim Abdullah Salim Ba Habarah dan Syeikh Abdul Mun'im al-Tartar.

 


Cetak   Emel